Ujawnienie genotypu APOE dla ryzyka choroby Alzheimera czesc 4

W analizie zamiar-do-leczenia, brakujące wartości obliczono metodą Monte Carlo z łańcucha Markowa wielokrotnego imputacji przy użyciu oprogramowania statystycznego PROC MI, wersja 9.1 (SAS Institute). Aby ocenić trendy w czasie, dodaliśmy terminy interakcji między grupą a czasem jako współzmiennymi do modeli podłużnych. Model analizy pierwotnej był również uruchamiany osobno dla każdego punktu czasowego. Proces ten powtórzono dla wyników IES. Wszystkie trzy wyniki zostały następnie zbadane w ten sam sposób dla dwóch podgrup ujawnienia i grupy nieujawniania. Chociaż badanie nie było pierwotnie zasilane testem równoważności, równoważność wykazano post hoc, gdy przedział ufności dla różnicy grupowej nie zawierał 5 punktów w żadnym kierunku30. Przeanalizowaliśmy surowe zmiany w wynikach dla każdej miarki wyniku, aby obliczyć procent badanych zmiany w wynikach przekroczyły klinicznie istotne wartości progowe (ryc. 3 w dodatkowym dodatku).
Wyniki
Przedmioty
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka pacjentów w punkcie wyjściowym. Spośród osób, które wzięły udział w rozmowie informacyjnej i sesji edukacyjnej, odpowiednio 61% i 84% poddano upuszczeniu krwi (Ryc. 1). Dwanaście osób wycofało się z badania po uprzednim upuszczeniu krwi i przed randomizacją, a siedmiu pacjentów z niskim wynikiem neurokognitywnym i dwoma pacjentami z wysoką oceną depresji zostało wykluczonych. Pozostałe 162 osoby zostały losowo przydzielone w stosunku 2: do grupy ujawniającej (111 osób) lub grupy nieujawnionej (51 osób) (tabela 1).
Po randomizacji 14 pacjentów wycofało się z badania, powołując się na przyczyny związane z badaniem. Spośród zmiennych wymienionych w Tabeli 1, tylko wyjściowy wynik BAI wykazywał tendencję do związku z wycofaniem się z badania (tj. Ci, którzy byli mniej niespokojni, byli bardziej skłonni do wycofania się, P = 0,07). Niektórzy badani z grupy nieujawniającej byli niezadowoleni z faktu, że nie uzyskali wyników genotypowania; z tych osób 8 (16%) wycofało się, podobnie jak 6 osób (5%) w grupie ujawnienia (P = 0,04). Spośród 53 osób w podgrupie .4-dodatniej, 3 (6%) wycofało się z badania, podobnie jak 3 z 58 osób (5%) w podgrupie .4-negatywnej. Spośród 111 osób w grupie ujawnienia 3 (3%) miało genotyp .4 / .4, 46 (41%) miał genotyp .3 / .4, 53 (48%) miało genotyp .3 / .3, 5 (4%) miał genotyp .2 / .3, a 4 (4%) genotyp .2 / .4; żaden z badanych nie miał genotypu .2 / .2. Pacjenci z genotypem .4 / .4 otrzymali wyższe oszacowanie ryzyka13, ale zostali uwzględnieni w analizie w grupie .4-dodatniej. Dane zebrane po randomizacji, ale przed wycofaniem, zostały włączone do analiz.
Tabela 2. Tabela 2. Pomiary lęku, depresji i stresu związanego z testami w grupach z randomizacją. Dla punktów końcowych wyników BAI i CES-D, grupy grup skorygowanych dla grup ujawnienia i grup nieujawniających nie różniły się istotnie ani z wykorzystaniem uśrednionego w czasie modelu podłużnego, ani w dowolnym indywidualnym punkcie czasowym (tabela 2). Zmiany od wartości wyjściowych w uśrednionych w czasie punktach dla lęku i depresji nie różniły się istotnie między obiema grupami: dla wyniku lękowego, 4,5 w grupie ujawnienia i 4,4 w grupie bez ujawnienia (P = 0,84); i dla oceny depresji odpowiednio 8,8 i 8,7 (P = 0,98).
Analizy interakcji wykazały, że różnice między grupami w wynikach były stabilne w czasie
[hasła pokrewne: jolanta krajewska allegro, ropniak pęcherzyka żółciowego, blog motylki ]

Powiązane tematy z artykułem: blog motylki jolanta krajewska allegro ropniak pęcherzyka żółciowego