Randomizowana próba pierwotnej PCI z lub bez rutynowej ręcznej trombektomii AD 6

Pierwotny wynik w ciągu 180 dni był spójny we wszystkich wcześniej określonych podgrupach, w tym u pacjentów z wysokim obciążeniem skrzepliną (ryc. 2). Dyskusja
W naszej próbie strategia rutynowej ręcznej trombektomii podczas pierwotnej PCI nie zmniejszyła ryzyka pierwotnego wyniku śmierci sercowo-naczyniowej, nawracającego zawału mięśnia sercowego, wstrząsu kardiogennego lub niewydolności serca klasy IV NYHA w ciągu 180 dni, w porównaniu ze strategią PCI samodzielnie z trombektomią dozwoloną tylko jako dofinansowanie. To stwierdzenie było zgodne u pacjentów z wysokim obciążeniem skrzepliną, grupą, która może mieć największe korzyści z aspiracji skrzepu. Wskaźniki udaru były wyższe u pacjentów, którzy przeszli rutynową trombektomię niż u pacjentów poddanych PCI.
Wyniki naszego badania dotyczącego skuteczności trombektomii są zgodne z wynikami badania TASTE i śródczaszkowego abciximabu i trombektomii aspiracyjnej u pacjentów z dużym zawałem mięśnia sercowego przedniego (INFUSE-AMI). 10,14 Nasze badanie było największym z te trzy próby, a zatem miały największą moc do wykrycia korzyści, ponieważ zostały zaprojektowane, aby wykryć względną redukcję o 20% ryzyka złożonego pierwotnego wyniku. Ponadto nasz proces, w przeciwieństwie do próby TASTE, wykorzystał szczegółowe definicje zdarzeń, a wyniki zostały zaślepione przez niezależny komitet centralny, zamiast polegać na danych z rejestru.
Poprawa rozdzielczości odcinka ST i embolizacji dystalnej, które obserwowano podczas ręcznej trombektomii w naszym badaniu nie przekładały się na korzyści kliniczne. To stwierdzenie ostrzega przed zmieniającą się praktyką na podstawie prób wskazujących na poprawę wyników zastępczych. Ponadto, chociaż nasze wyniki dotyczące rozdzielczości odcinka ST są zgodne z wynikami istotnie mniejszego badania TAPAS, 5 nie potwierdziliśmy ich stwierdzenia zmniejszenia śmiertelności z przyczyn sercowych, 6 wynik ten podkreśla znaczenie prowadzenia dużych, wieloośrodkowych badań weryfikuj wyniki mniejszych prób.
W TOTAL, udar był wcześniej określonym bezpieczeństwem, ponieważ poprzednie metaanalizy sugerowały zwiększone ryzyko udaru z trombektomią, 9 i rzeczywiście znaleźliśmy wyższy wskaźnik udaru u pacjentów z grupą do trombektomii. Można postawić hipotezę, że jeśli głównym mechanizmem udaru była embolizacja skrzepliny lub powietrza do mózgu podczas zabiegu, nadmierne udary wystąpiłyby głównie w ciągu 24 godzin po zabiegu lub przynajmniej podczas początkowej hospitalizacji. Dlatego nie można łatwo wytłumaczyć naszego stwierdzenia o stałym wzroście wskaźnika udaru od 30 do 180 dni. Nie możemy całkowicie wykluczyć gry losowej jako wyjaśnienia naszych ustaleń dotyczących udaru, biorąc pod uwagę stosunkowo niewielką liczbę zdarzeń.
Próba TASTE nie wykazała różnicy w częstości występowania udarów mózgu (0,5% vs. 0,5%), ale udary zgłaszano tylko podczas pierwszej hospitalizacji10. Kolejne dane z badania TASTE dotyczące udarów po 30 i 180 dniach będą ważne. W naszym badaniu wskaźniki udaru w obu grupach (1,0% w grupie z trombektomią i 0,5% w grupie leczonej PCI po 180 dniach) są zgodne z obserwowanymi w poprzednich badaniach (od 1,3 do 2,0%). 16
Należy wziąć pod uwagę kilka ograniczeń naszego badania
[patrz też: koszulka virtus pro allegro, tętno dziwaczne, ana blog ]

Powiązane tematy z artykułem: ana blog koszulka virtus pro allegro tętno dziwaczne