Randomizowana próba pierwotnej PCI z lub bez rutynowej ręcznej trombektomii AD 2

Było to otwarte badanie z zaślepionym rozstrzyganiem wyników. Projekt badania został opublikowany wcześniej.13 Badanie zostało zatwierdzone przez komisję etyczną w każdym ośrodku uczestniczącym oraz, w razie potrzeby, przez krajowe organy regulacyjne. Naukowy komitet sterujący opracował protokół próbny, który jest dostępny wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie. Niezależny komitet monitorujący dane i bezpieczeństwo nadzorował bezpieczeństwo procesu. Population Health Research Institute, wspólny instytut McMaster University i Hamilton Health Sciences, przeprowadził i koordynował badanie, a także zebrał i przetrzymywał wszystkie dane z prób. Statystycy testów przeprowadzili wszystkie analizy (szczegółowe informacje znajdują się w dodatkowym dodatku, dostępnym pod adresem). Główni badacze procesu zapewniają rękojmię za integralność i kompletność danych i analiz, a także za wierność tego raportu w protokole próbnym i podjęli decyzję o przesłaniu manuskryptu do publikacji. Jeden z głównych badaczy przygotował pierwszy szkic manuskryptu, który następnie został sprawdzony i zredagowany przez współautorów.
Finansowanie zapewnili Medtronic i Kanadyjskie Instytuty Badań Zdrowotnych (CIHR) oraz Kanadyjska Sieć i Centrum Prób na arenie międzynarodowej, inicjatywa finansowana przez CIHR. Firma Medtronic zgodziła się zapewnić środki finansowe na podstawie przeglądu protokołu opracowanego przez komitet sterujący i zwiększenia środków finansowych na podstawie uzasadnień komitetu sterującego dotyczących zwiększonej liczebności próby; Przedstawiciele firmy dokonali również przeglądu analiz przeprowadzonych przez statystyków próbnych i mieli prawo do przejrzenia, ale nie do udzielenia lub odmowy zatwierdzenia ostatecznego manuskryptu.
Pacjenci i losowanie
Pacjenci ze STEMI, którzy zostali skierowani na pierwotną PCI w ciągu 12 godzin od pojawienia się objawów, byli uprawnieni do udziału w badaniu. Pacjenci, którzy przeszli wcześniej pomostowanie aortalno-wieńcowe lub ci, którzy otrzymali terapię fibrynolityczną, nie kwalifikowali się. (Patrz Tabela S1 Dodatku Uzupełniającego w celu uzyskania szczegółowych kryteriów włączenia i wyłączenia.) Wszyscy pacjenci wyrazili pisemną świadomą zgodę.
Zakwalifikowani pacjenci zostali losowo przydzieleni w stosunku 1: 1, aby poddać się aspiracji skrzepu, a następnie samej PCI lub PCI. Randomizację przeprowadzono przy użyciu permutowanych bloków z warstwowaniem według centrum badań z wykorzystaniem całodobowego skomputeryzowanego systemu centralnego zlokalizowanego w Population Health Research Institute. Wszyscy pacjenci i badacze byli świadomi zadań grupy badawczej.
Procedura trombektomii
Protokół badania i wytyczne poradnika dla śledczych określiły standardowe procedury dotyczące trombektomii. Po przebiciu uszkodzenia za pomocą drutu prowadzącego, urządzenie do trombektomii powinno zostać rozwinięte i rozpoczęte ssanie zanim przekroczyło uszkodzenie. Jeśli operator nie był w stanie przebić się przez cewnik do trombektomii, należało przeprowadzić predylację z użyciem balonika o małej średnicy, a następnie kolejną próbę trombektomii. Zalecono, aby cewnik prowadzący był w pełni sprzężony z ujściem wieńcowym podczas usuwania cewnika do trombektomii w celu uniknięcia skrzepu embolizującego w układzie naczyniowym układu krążenia.
[patrz też: mdrd kalkulator, badanie kału cena, koszulka virtus pro allegro ]

Powiązane tematy z artykułem: badanie kału cena koszulka virtus pro allegro mdrd kalkulator