Kryteria ogólnoustrojowej odpowiedzi zapalnej w definiowaniu ciężkiej sepsy cd 5

U pacjentów z ciężką sepsą, u których wystąpiła SIRS, najczęstszym pojedynczym kryterium, które zostało spełnione, była nieprawidłowa liczba białych krwinek, a następnie zwiększona częstość akcji serca i zwiększona częstość oddechów lub niskie stężenie PaCO2 (Tabela 2). Spośród pacjentów z sepsą ujemną pod względem SIRS 20% nie spełniało kryteriów SIRS, a 80% spełniło jedno kryterium SIRS (tabela 2). Rozkład charakterystyk wyjściowych u pacjentów z ciężką sepsą z ujemną SIRS, stratyfikowaną według obecności zerowego lub jednego kryterium SIRS, przedstawiono w tabeli S2 w dodatkowym dodatku. Pacjenci z ciężką sepsą związaną z SIRS byli istotnie bardziej podatni niż osoby z SIRS-ujemną ciężką sepsą z powodu zakażenia nabytego przez społeczność (38,1% vs. 28,1%, P <0,001) lub zakażenia szpitalnego (28,0% vs. 18,3 %, P <0,001) (tabele S1 i S3 w dodatkowym dodatku). Wyniki
Ryc. 1. Ryc. 1. Śmiertelność wśród pacjentów z ciężką sepsą według stanu zgodnego z kryteriami ogólnoustrojowego zespołu zapalnej reakcji (SIRS). Pacjenci zostali podzieleni na kategorie w zależności od tego, czy mieli objawy spełniające dwa lub więcej kryteriów SIRS (sepsa pozytywna pod względem SIRS ) lub objawy spełniające mniej niż dwa kryteria SIRS (sepsa ujemna pod względem SIRS). Panel A pokazuje nieskorygowaną roczną śmiertelność wśród pacjentów w obu grupach od 2000 do 2013 r., A panel B pokazuje skorygowane roczne szanse zgonu. Paski reprezentują 95% przedziały ufności.
Bezwzględna śmiertelność zmniejszyła się podobnie w obu grupach (ryc. 1). Częstość zgonów u pacjentów z SIRS-dodatnim spadła z 36,1% (w 829 z 2296 pacjentów) w 2000 r. Do 18,3% (w 2037 z 11 111 pacjentów) w 2013 r. (P <0,001). W tym samym okresie u pacjentów z ujemnym wynikiem badania SIRS częstość zgonów zmniejszyła się z 27,7% (u 100 z 361 pacjentów) do 8,5% (u 112 z 1315 pacjentów) (p <0,001). Zmiany te reprezentują roczną stopę bezwzględnego spadku o 1,3 punktu procentowego w każdej grupie oraz zmniejszenie ryzyka względnego o 49,3% (45,7 do 52,6%) i 66,5% (57,5 do 73,6%), odpowiednio.
Tabela 3. Tabela 3. Roczna zmiana wyników leczenia szpitalnego w okresie od 2000 r. Do 2013 r. I różnice między grupami. W obu grupach odnotowano bardzo podobny roczny spadek skorygowanej śmiertelności (roczny iloraz szans w grupie z SIRS-dodatnim wynikiem: 0,96; przedział ufności [CI], 0,96 do 0,97, iloraz szans w grupie SIRS-ujemnej, 0,96, 95% CI, 0,94 do 0,98, P <0,001 dla obu porównań) (P = 0,12 dla różnicy między grupami) (wykres i Tabela 3). Odsetek pacjentów wypisanych z domu zwiększył się w taki sam sposób w dwóch grupach (ryc. S2 w dodatku uzupełniającym). Skorygowane roczne szanse na opuszczenie domu znacznie wzrosły w grupie SIRS-pozytywnej (roczny iloraz szans, 1,02, 95% CI, 1,01 do 1,02, P <0,001), ale nie w grupie SIRS-ujemnej (roczny iloraz szans, 1,01; % CI, 0,99 do 1,02, P = 0,29) (Tabela 3). Nie było jednak istotnej różnicy między obiema grupami w skorygowanej stopie wzrostu (P = 0,17). Niewyrównana stopa wypisu do innego szpitala wzrosła podobnie w obu grupach (ryc. S2 w dodatku uzupełniającym). Jednak w skorygowanej analizie nie stwierdzono istotnych zmian w czasie w żadnej z grup (Tabela 3) [podobne: ropniak pęcherzyka żółciowego, blog motylki, blog motylki Warszawa ]

Powiązane tematy z artykułem: blog motylki lekarz rodzinny września ropniak pęcherzyka żółciowego